Lehdistötiedote /Pressmeddelande

Laaja tutkimus päiväkotilasten elintavoista ja stressistä käynnistymässä

FH_dagisvinjett_cmykDAGIS-tutkimus päiväkotilasten elintavoista ja stressistä käynnistyy elokuun lopussa. Tutkimus on suurin aiheesta tehty kartoitus Suomessa ja siinä selvitetään 3-6-vuotiaiden päiväkotilasten ruoankäyttöä, paikallaanoloa, liikkumista ja stressiä. Lisäksi tutkitaan eroja kyseisissä elintavoissa ja kodin ja päiväkodin vaikutusta niihin.

Tulevana syksynä toteutetaan laaja tutkimus päiväkotilasten elintavoista viidessä Etelä-Suomen kunnassa. Perheiden rekrytointi tutkimukseen alkaa elokuussa Porvoossa ja Loviisassa. Tavoitteena on rekrytoida syksyn aikana 800 perhettä tutkimukseen.
Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kuusi kuntaa, joista viisi halusi osallistua.  Mukana olevissa kunnissa ja päiväkodeissa (osallistumisprosentti 85 %) tutkimus on otettu positiivisesti vastaan ja samaa toivotaan päiväkotilasten vanhemmilta.
Tutkimuksessa lasten liikkumista ja paikallaanoloa mitataan vyötäröllä pidettävällä mittarilla. Lasten ruoankäyttöä tutkitaan sekä kotona että päiväkodissa ja stressinsäätelyä mitataan sylki- ja hiusnäytteistä.  Samalla tutkitaan millaisia elintapaeroja lasten välillä on ja mitkä tekijät kotona ja päiväkodissa ovat yhteydessä niihin.
–Lasten elintapoja ja stressiä tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa tällä laajuudella ja näin isolla määrällä lapsia, kertoo DAGIS-projektin johtaja, dosentti Eva Roos.  Tutkimus on erityinen myös siinä mielessä, että elintapojen ja stressin yhteyttä on tutkittu lapsilla vain vähän.
Tutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa siitä, miten voidaan edistää terveellisiä elintapoja kotona ja päiväkodissa. Samalla tavoitteena on vähentää eroja lasten elintavoissa ja tätä kautta kaventaa terveyseroja tulevaisuudessa.
Tutkimus on alkua pidemmälle DAGIS-projektille, jonka tavoitteena on kehittää päiväkoteihin uusia terveellisiin elintapoihin kannustavia toimintatapoja.  Projekti toteutetaan Folkhälsanin, Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä ja sitä rahoittaa mm. Suomen Akatemia ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ny undersökning om daghemsbarns levnadsvanor startar

FH_dagisvinjett_cmykI slutet av augusti inleds en stor undersökning kring finländska daghemsbarns levnadsvanor, DAGIS. Det är den största kring dagisbarns levnadsvanor och stress som har gjorts i Finland. I studien undersöks 3–6-åriga dagisbarns kostvanor, stillavarande beteende, fysisk aktivitet och stress. Dessutom undersöks skillnader i levnadsvanor och faktorer som påverkar dem på daghem och hemma.
Under hösten görs en omfattande studie av daghemsbarns levnadsvanor i fem kommuner i södra Finland. Rekryteringen av familjer inleds tisdagen den 11.8. på finska och svenskspråkiga daghem i Borgå och Lovisa och målet är att under hösten rekrytera 800 barn och deras föräldrar till studien.
Forskarna bjöd in sex kommuner av vilka fem deltar. Inbjudna kommuner och daghem (85 % av inbjudna deltar) tog under våren positivt emot studien och forskarna hoppas nu på ett lika positivt bemötande av föräldrarna.
I studien kommer barnens fysiska aktivitet och stillavarande tid att mätas med en mätare som barnet bär runt midjan. Barnets kost registreras både på daghemmet och hemma och stressregleringen mäts via saliv- och hårprov. Dessutom undersöker forskarna vilka skillnader existerar i levnadsvanor och stress mellan barnen och vilka miljöfaktorer på daghemmet och i hemmet som påverkar dem.
– Det här är första gången som man med en sådan här noggrannhet mäter levnadsvanorna på så många daghemsbarn i Finland, berättar docent Eva Roos, som leder DAGIS-projektet. Det här kommer att vara en unik studie både nationellt och internationellt i och med att också sambandet mellan stress och levnadsvanor undersöks i åldersgruppen.
Studien kommer att ge viktig kunskap för att man i framtiden både på daghem och hemma ska kunna förbättra barns levnadsvanor och på det sättet minska den ojämlikhet i hälsa som skillnader i levnadsvanor leder till.
Studien är inledningen på projektet DAGIS (www.dagis.fi), som har som mål är att utveckla och testa verksamhetsmodeller på daghem för att främja goda levnadsvanor bland daghemsbarnen. DAGIS-projektet är ett samarbete mellan Samfundet Folkhälsan, Helsingfors universitet och Arbetshälsoinstitutet och pågår under åren 2014–2019. Projektet finansieras av bl.a. Finlands Akademi och Undervisnings- och kulturministeriet.