Elintavat ja stressin säätely

Vertaisarvioidut julkaisut/Peer-reviewed publications

Vuosi 2018

Lehto, E. ,Ray,C.,Vepsäläinen,H.,Korkalo,L.,Lehto,R.,Kaukonen,R., Suhonen,E., Nislin,M., Nissinen,K.,Skaffari,E., Koivusilta,L., Sajaniemi,N., Erkkola, M. & Roos,E. Increased Health and Wellbeing in Preschools (DAGIS) Study—Differences in Children’s Energy Balance-Related Behaviors (EBRBs) and in Long-Term Stress by Parental Educational Level.International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. 15(10), 2313; https://doi.org/10.3390/ijerph15102313.

Tiivistelmä:  Tässä artikkelissa esitetään DAGIS-kartoituksen kulku ja sosioekonomiset erot lasten elintavoissa ja pitkäkestoisessa stressissä. DAGIS-kartoitus toteutettiin vuosina 2015 -2016. Kartoitukseen osallistui 66 päiväkotia kahdeksasta kunnasta. Yhteensä 864 lasta iältään 3 – 6-vuotta osallistui mittauksiin. Lasten elintapoja mitattiin liikemittarilla, ruokapäiväkirjalla, ruokafrekvenssikyselyllä ja paikallaanoloa mittaavalla päiväkirjalla. Lapsilta otettiin hiusnäytteet kortisolipitoisuuden arvioimiseksi. Tässä artikkelissa vanhempien koulutustausta luokiteltiin kolmeen luokkaan. Artikkelin tulosten mukaan matalan koulutustaustan vanhempien lapset viettivät enemmän aikaa ruutujen edessä, käyttivät useammin sokeripitoisia juomia ja söivät harvemmin kasviksia, hedelmiä ja marjoja.  Keskimmäisen koulutustaustan vanhempien lapset käyttivät enemmän sokeripitoisia päivittäiselintarvikkeita (esimerkiksi jugurtti). Tuloksia on käytetty hyödyksi kehitettäessä DAGIS-interventiota.

Määttä,S., Vepsäläinen,H., Lehto, R., Roos, E., Erkkola,M. & Ray, C. Reproducibility of Preschool Personnel and Guardian Reports on Energy Balance-Related Behaviors and Their Correlates in Finnish Preschool Children. Children 2018, 5(11), doi.org/10.3390/children5110144

Tiivistelmä: Osana DAGIS-tutkimushanketta toteutettiin  erillinen osatutkimus, jossa testattiiin DAGIS-interventiossa käytettyjen lomakkeiden toistettavuutta (test-retest reproducilibility). Osatutkimukseen osallistuneet vanhemmat täyttivät huoltajien lomakkeen, ruokafrekvenssikyselyn ja ruutupäiväkirjan kahteen kertaan keväällä 2018. Päiväkodin henkilökunta täytti puolestaan henkilökunnan lomakkeen kahteen kertaan samoilla mittausviikoilla. Mittausviikkojen väliä oli viisi viikkoa. Tulosten mukaan huoltajan lomakkeen toistettavuus oli pääsääntöisesti kohtuullisen hyvä. Henkilökunnan lomakkeen ja ruutupäiväkirjan toistettavuudet olivat pääsääntöisesti hyviä. Ruokafrekvenssikyselyn toistettavuus oli kohtuullinen. Johtopäätöksenä toteamme, että kaikki lomakkeet ovat hyväksyttäviä käyttää tulevissa tutkimuksissa.

 

Näiden lisäksi DAGIS-hankkeessa on julkaistu lukuisia Pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Tarkempi listaus töistä on nähtävillä täällä.