Liikkuminen

 

Vuosi 2019

Määttä,S., Gubbels,J., Ray.C., Koivusilta,L., Nislin, M., Sajaniemi, N., Erkkola,M. & Roos,E. Children’s physical activity and the preschool physical environment: the moderating role of gender. Early Childhood Research quarterly. 2019. 47 (2).

Tässä kartoitusaineistoon pohjautuvassa tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia onko päiväkodin fyysisen ympäristön tekijät (esimerkiksi pihan pinnan muodot, liikuntavälineet sisällä ja ulkona) yhteydessä lasten päiväkotiaikaiseen liikkumiseen. Toisena tavoitteena oli tutkia vaikuttaako lapsen sukupuoli fyysisen ympäristön ja liikkumisen välisiin yhteyksiin. Lasten liikkumista mitattiin liikemittarilla. Tutkimusavustajat tekivät havainnoinnin päiväkodissa. Havainnoinnin kohteena olivat ryhmätilat, mahdollinen liikuntasali ja pihan varastot ja niissä olevat liikuntavälineet. Lisäksi tutkittiin päiväkodin pihan pinnanmuodot ja rakenteet. Tutkimuksen tulosten mukaan ryhmätilojen tasapainovälineet ja trampoliinit sekä liikuntasalin tasapainovälineet, jumppamatot ja mailat olivat yhteydessä runsaampaan lasten liikkumiseen päiväkotiaikana. Pihan hyppynarut, hiekkainen piha sekä pääsääntöisesti mäkinen päiväkotipiha olivat yhteydessä lasten runsaampaan liikkumiseen, kun puolestaan sorainen piha oli yhteydessä vähäisempään lasten liikkumiseen. Tutkimuksessa löydettiin myös neljä merkitsevää interaktiota eli sukupuolen mahdollista vaikutusta fyysisen ympäristön ja liikkumisen väliseen yhteyteen. Kyseiset yhteydet eivät kuitenkaan olleet enää tilastollisesti merkitseviä, kun analyysit tehtiin erikseen tytöille ja pojille. Johtopäätöksenä todetaan, että monipuolinen valikoima liikuntavälineitä sekä pihan mäkisyys voivat olla hyödyksi lasten liikkumisen edistämisessä. Tämä tieto tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan tulevia päiväkodin sijainteja kunnissa tai mietitään päiväkodin liikuntavälinehankintoja.

 

Vuosi 2017

Määttä S., Lehto R., Sajaniemi N., Erkkola M. & Roos E. 2017. Sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteydet 3–6-vuotiaiden lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen. Liikunta & Tiede 54 (6). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 3–6-vuotiaiden lasten sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteyttä lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen päiväkotiaikana, arkena ja viikonloppuna. Tutkimus pohjautuu vuosina 2015 ja 2016 kerättyyn poikkileikkausaineistoon (n=864). Aineisto kerättiin yhteensä 66 päiväkodista kahdeksassa kunnassa. Lapset pitivät liikemittaria viikon ajan. Äidin koulutustausta luokiteltiin kolmiluokkaiseksi. Liikemittaridatasta erotettiin paikallaanolo, kevyt liikkuminen ja reipas tai rasittava liikkuminen päiväkotiaikana, kotiaika päiväkotipäivinä (myöhemmin arki) ja viikonloppuna.  Pojilla oli tyttöjä enemmän vähintään reipasta liikkumista päiväkodissa, arkena ja viikonloppuna. Tytöillä oli enemmän paikallaanoloa päiväkotiaikana. Äidin korkeampi koulutus oli yhteydessä runsaampaan poikien reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena, mutta vähäisempään tyttöjen reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena ja viikonloppuna. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tytöillä oli vähemmän reippaasta rasittavaan liikkumista kuin pojilla kaikissa tutkituissa konteksteissa. Äidin koulutustaustan ja reippaasta rasittavaan liikkumisen väliset yhteydet olivat erilaiset tytöillä kuin pojilla, ja niitä esiintyi vain kotiaikana. Tarvitaan lisää tutkimusta liikkumiseen yhteydessä olevista tekijöistä, erikseen tytöillä ja pojilla.

 

 

Näiden lisäksi DAGIS-hankkeessa on julkaistu lukuisia Pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Tarkempi listaus töistä on nähtävillä täällä.