Tutkimuksen eettisyys

DagisWork-parempia elintapoja ja hyvinvointia: satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus on käsitelty HUS koordinoivassa eettisessä toimikunnassa. Tutkimus on saanut puoltavan lausunnon ja se täyttää tutkimuslain mukaiset edellytykset. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja päiväkodin työntekijöillä on oikeus peruuttaa osallistumiseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta ilman, että se vaikuttaa heidän kohteluunsa millään tavalla.

Tutkimuksessa kerättävät tiedot ja aineisto tallennetaan Työterveyslaitoksen tietokantaan. Yksittäistä työntekijää koskevat tiedot (kyselyn tulokset, mittausten tulokset, verikokeet, sairauspoissaolot) ovat tunnistettavassa muodossa ainoastaan nimetyillä DagisWork tutkimusryhmän tutkijoilla. (Rekisteriseloste ladattavissa tästä)

Terveyden edistämisen valmentajat (Movendos) keräävät myös kyselyllä valmennusryhmään kuuluvilta päiväkodin työntekijöiltä liikuntatottumuksia, ravintoon liittyviä sekä terveysajatteluun liittyviä tietoja, jotta valmentajat voivat etukäteen suunnitella valmennusta mahdollisimman sopivaksi. Movendoksen valmennusohjelmasta siirretään lokitietoja DagisWorkin tutkijoille. Tutkimuksen päätyessä tiedot hävitetään Movendoksen palvelimelta.

Analyysivaiheessa kaikki tiedot muutetaan tutkimusnumeroiksi ja tiedot analysoidaan koodattuina. Koko tutkimusaineisto säilytetään Työterveyslaitoksen palvelimella, minne ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Jatkoyhteydenottoja varten säilytettävät tutkittavien tunnistetiedot suojataan ja säilytetään analysoitavasta aineistosta erillään. Muu paperinen tunnistetietoja sisältävä materiaali hävitetään Työterveyslaitoksen tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksen mukaisesti. Tietojasi ei missään vaiheessa luovuteta ulkopuolisille. Kaikki tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla siten, että yksittäistä työntekijää ei missään vaiheessa voida tunnistaa.