Osallistujille

DAGIS-tutkimushanke koostui useammasta eri tutkimusvaiheesta. Näihin vaiheisiin osallistui useampi kunta, lukuisa joukko päiväkoteja ja heidän henkilökuntaa sekä runsas joukko lapsia ja vanhempia.  Kiitos kaikille osallistujille!

Alla on lyhyesti kuvattu kaikki DAGIS-tutkimuksen vaiheet.

Ryhmähaastatteluita toteutettiin sekä 3-5-vuotiaiden lasten vanhemmille että päiväkotihenkilöstölle syksyn 2014 aikana. Haastatteluiden aiheina olivat lasten ruokatottumukset, istuminen ja liikkuminen kotona tai päiväkotiympäristössä. Tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat kyseisiin lasten elintapoihin.

Useampi eri pilottitutkimus toteutettiin talven 2014 ja kevään 2015 aikana. Tällöin kaikki tulevan kartoituksen lomakkeet ja mittaukset testattiin muutamassa päiväkodissa. Lisäksi testattiin kyselylomakkeiden soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin ja tutkittiin lasten innostuneisuutta käyttää liikemittaria.

Kartoituksessa tutkittiin lasten elintapoja ja stressin säätelyä laajasti erilaisissa elinympäristöissä eri kunnissa syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Kartoitukseen osallistui lähes 900 lasta ja heidän vanhempaansa sekä päiväkotihenkilöstö noin 150 päiväkotiryhmästä. Tutkimukseen osallistuvat päiväkodit valittiin satunnaistetusti.

Syksyllä 2016 DAGIS-tutkimusryhmä järjesti useita ajatuspajoja niissä kunnissa, jotka osallistuivat DAGIS-kartoitukseen syksyllä 2015. DAGIS -ajatuspaja oli tilaisuus ensijaisesti tutkimukseen osallistuneille, mutta tilaisuuteen olivat lämpimästi tervetulleita myös muut aiheesta kiinnostuneet.

DAGIS-esitutkimus toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa vuonna 2017. DAGIS-esitutkimuksen tarkoituksena oli testata syksyllä alkavan varsinaisen DAGIS-projektin menetelmiä ja kyselylomakkeita.

Syksyllä 2017 alkaneessa DAGIS-projektissa selvitettiinn, millä tavoin lapsen elintapoihin ja itsesäätelytaitoihin voitiin vaikuttaa päiväkodissa ja kotona. Projektiin kutsuttiin mukaan vain tietty määrä kuntia ja päiväkoteja. Alkumittausten jälkeen puolet tutkimukseen osallistuvista päiväkodeista arvottiin kuusi kuukautta kestävään päiväkotiprojektiin, jota toteutettiin osana normaalia pedagogista toimintaa päiväkodissa. Projektiin kuului myös vanhemmille suunnattua materiaalia ja kotona tehtäviä harjoitteita.

Keväällä 2018 toteutettiin erillinen toistettavuustutkimus muutamassa päiväkodissa. Osallistujina olivat vanhemmat ja päiväkotihenkilöstö. Tämän toistettavuustutkimuksen tarkoituksena on arvioida kuinka luotettavasti vanhemmat ja päiväkotihenkilöstö osaavat arvioida lasten elintapoihin liittyviä käytäntöjä ja toimia. Lisäksi mittaamme kuinka luotettavasti vanhemmat raportoivat lasten ruutuaikaa ja ruuan käyttöä.

 

EETTINEN ARVIOINTI

Kartoitukselle, DAGIS-projektille ja toistettavuustutkimukselle on saatu eettiset arvioinnit Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnasta. Aiemmin toteutetuille fokusryhmähaastatteluille on saatu eettinen arivointi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Koordinoiva eettinen toimikunnalta.

AINEISTON SÄILYTYS JA REKISTERISELOSTE

Kaikkea kerättyä tutkimusaineistoa käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Aineisto säilytetään salasanasuojatussa tietokannassa, jota vain tutkimusryhmän jäsenillä on oikeus käsitellä. Tutkimusryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kerättyä aineistoa säilytetään erillään osallistujien henkilötietojen kanssa. Henkilötiedot säilytetään elektronisessa muodossa salasanasuojatussa tietokannassa ja paperisessa muodossa lukituissa tiloissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. (Ryhmähaastatteluiden henkilörekisteriseloste ja kartoituksen Rekisteriselostelomake, vuonna 2017 ja 2018 toteutettavan DAGIS-projektin Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste)

OSALLISTUMISEN VAPAAEHTOISUUS JA PERUUTTAMINEN

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujilla on oikeus keskeyttää osallistumisensa kaikissa tutkimuksen vaiheissa ilman syytä. Keskeyttämisestä tai suostumisen perumisesta ei aiheudu osallistujalle haittaa eikä minkäänlaisia seuraamuksia. Osallistumisen peruuttamisesta voi ilmoittaa tutkimuksen johtajalle, jonka yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-välilehdeltä.