Allmänt om Studien

Målet med Studien

I den fleråriga DAGIS studien undersöker man 3-6 åriga daghemsbarn och daghemspersonalens levnadsvanor och välbefinnande.  De centrala målen i studien är att:

Picture4

  1. Förbättra barns levnadsvanor
  2. Främja välbefinnande och hälsa i arbetet samt levnadsvanor hos daghemspersona
  3. Skapa en hälsofrämjande miljö för vuxna och barn på daghem
Studiens Tidtabell

Studien har börjat i året 2013.  Studien kan delas in i olika faser:
1.    Under hösten 2014 intervjuades både föräldrar till barn i daghemsålder såväl som personal på daghem. Intervjuer gjordes på några daghem.
2.    Flera olika sorters pilotundersökningar genomfördes under hösten 2014 och vintern 2015 för framtida forskning inom DAGIS projektet. Under pilotundersökningarna testas bl.a. frågeblanketter, accelerometrar och observationsblanketter.
3.    En större enkät undersökning gjordes hösten 2015 i flera daghemsgrupper. De barn som deltog i undersökningen bar under en veckas tid en accelerometer. Barnen gav också ett saliv-och ett hårprov. Föräldrarna och daghemspersonalen svarade på enkäter och rapporterade barnens kostintag under några dagar. En viktig del i denna fas var också att kartlägga daghemsmiljön genom observationsmätningar.
4.    För daghemspersonal genomförs en separat projekt med fokus på stresshantering och levnadsvanor under året 2016.
5.   Den projekten som planeras påbörjas hösten 2017 har som mål att främja barns levnadsvanor.  Projekten som är riktad till daghemspersonal genomförs i andra kommuner och daghem än den intervention som är planerad i daghem hösten 2017. Innehållet i interventionerna fastställs senare och grundar sig på de resultat som man har fått i studiens tidigare skeden.

 

Samarbetspartners

Studien genomförs i samarbete mellan Samfundet Folkhälsan, Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet under åren 2014-2019. Fortskridandet av studien uppdateras på dessa sidor.

Kontaktuppgifter

Forskningsgruppens kontaktuppgifter hittar du här.

Resultat

Studiens resultat rapporteras stegvis men de första resultaten förväntas under år 2015. Nyheter om nya resultat hittas här. Listan över publikationer uppdateras här.

Finansiering

Dagis-studien finansieras av: