För deltagare

Målet med studien
 • Syftet med DAGIS-studien är att undersöka 3-6 åriga daghemsbarn och daghemspersonalens levnadsvanor och välbefinnande.
 • Bland levnadsvanorna ligger huvudintresset på  barnens frukt- och grönsaksintag, konsumtion av livsmedel med tillsatt socker samt fysisk aktivitet och stillasittande. Därtill är syftet även att undersöka daghemspersonalens arbetsvälmående samt arbetsbelastning och hälsobeteenden.Picture13

Studiens centrala mål är att:

 1. Förbättra barns levnadsvanor
 2. Främja välbefinnande och hälsa i arbetet samt levnadsvanor hos daghemspersonalen
 3. Skapa en hälsofrämjande miljö för vuxna och barn på daghem
KARTLÄGGNING HÖSTEN 2015
 • En omfattande tvärsnittsstudie genomfördes på daghem i flera kommuner.
 • Till de inbjudna föräldrarna delades via daghemmen ut ett informationsbrev. Också de daghem som deltog i studien fick närmare informationen om studiens gång.

Tvärsnitts studien innehöll många olika metoder. Till följande beskrivs de olika faserna och metoderna kort.

 • Barnen bar accelerometrar under sju dagar. Accelerometern är en valid och reliabel metod som använts bland barn tidigare.IMG_2423
 • Föräldrarna och daghemspersonalen rapporterade barnens matintag under ett par dagar.
 • Föräldrarna och daghemspersonalen tog även salivprov av barnen både i daghems- och hemmiljö. Hårprov togs en gång av barnen under daghemstid.
 • Barnens vikt, längd och midjemått var mäts av utbildad forskningspersonal.
 • Föräldrarna, daghemspersonal och daghemsföreståndare fyllde i frågeformulär. Frågeformulären för föräldrarna innehöll frågor angående interaktionen med barnen, material och utrustning i hemmiljön relaterat till EBRB (energy balance-related behaviors) samt socioekonomisk bakgrund.
 • Frågeformulären till daghemspersonalen innehöll frågor om interaktionen med barnen samt om material och utrustning relaterat till ERBR i daghemsmiljön. Frågeformuläret till daghemsföreståndaren fokuserade på nedskrivna regler och praxis på daghemmet.
 • Därtill observerades daghemsmiljön av forskningsgruppen.

Picture18PROJEKTEN 2016-2018: Projekten för barn genomförs under åren 2017 och 2018. Till den här fasen inbjuds nya daghem och familjer, dvs andra än de som deltagit i kartläggningen hösten 2015. Projekten baserar sig på resultat från de tidigare faserna och mer detaljer angående projekten anges därmed senare. Före projekten början genomförs mätningar på barn och daghemspersonal hösten 2017. Uppföljningen genomförs våren 2018 efter projekten som pågår i sex månader.Det kommer att finnas en separat projekten för daghemspersonal, planerad att genomföras under år 2016, som fokuserar på personalens levnadsvanor, arbetsbelastning och arbetsvälmående. Läsa mer om det här.

Etiska aspekter

Det etiska lovet för intervjuerna 2014 och för kartläggning 2015 har erhållits och lovet uppdateras för varje fas. Deltagarna har rätt att när som helst, utan skild orsak, avbryta sin medverkan i undersökningen. Utträdandet informeras till forskarna. (Kontakuppgifter hittas här). Materialet förvaras bakom låsta dörrar och insamlad elektronisk data överförs till en säker databas. Personlig data förvaras i en databas vars tillträde kräver lösenord. Datan används endast i vetenskapligt syfte och tillträde till datan begränsas till ett fåtal berättigade medlemmar av forskningsgruppen. Registerbeskrivningen över personlig data (på finska) hittas här.

Resultaten och annat material

Material relaterat till studien uppdateras i material-mappen. Vetenskapliga publikationer uppdateras under rubriken publikationer.