Helsingin yliopisto

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos/Maijaliisa Erkkolan ryhmä

maikki

Maijaliisa

Ravitsemustieteen dosentti, FT Maijaliisa (Maikki) Erkkolan ryhmä Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella Helsingin yliopistolla on vastuussa DAGIS-tutkimuksen ravintodatasta. Maikilla on monipuolinen kokemus lasten ja nuorten ruoankäytön tutkimisesta sekä ruoankäytön tutkimusmenetelmien kehittämisestä. Maikki on DAGIS-tutkimushankkeen varajohtaja.

Liisa

Liisa

Ryhmään kuuluvat myös elintarviketieteiden tohtori (ETT), postdoc-tutkija Liisa Korkalo, ravitsemustieteen jatko-opiskelijat ETM Henna Vepsäläinen ja TtL Kaija Nissinen sekä elintarviketieteiden kandidaatti Essi Skaffari.

Henna

Henna

Hennan väitöskirjatyö käsittelee ympäristötekijöiden yhteyttä ruokavaliotyyliin. Kaija tutkii väitöstyössään päiväkoti-ikäisten lasten ruoankäyttöä, sen arviointia sekä ruoankäytön yhteyksiä stressiin ja sosiodemografisiin tekijöihin. Maisteriopintojaan viimeistelevä Essi on tutkimusryhmän tutkimusavustaja, jonka vastuulla on mm. ruokapäiväkirjojen käytäntöihin liittyvät asiat. Lisäksi ryhmässä työskentelee ravitsemustieteen maisterivaiheen opiskelijoita, jotka tekevät DAGIS-tutkimuksen puitteissa pro gradu -työtään.

Essi

Essi

Työryhmä on yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt lasten annoskuvakirjan lasten syömien ruokien määrien arvioinnin avuksi. Kirja soveltuu sekä tutkimuskäyttöön että apuvälineeksi ravitsemusohjaukseen. Kirja on myynnissä Ravitsemusterapeuttien yhdistyksellä.

Opettajankoulutuslaitos/Nina Sajaniemen ryhmä

Nina

Nina

Dosentti, FT Nina Sajaniemi ja postdoc-tutkija, kasvatustieteiden tohtori Mari Nislin Varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmästä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta vastaavat Dagis-tutkimuksessa lasten reagointitaipumusten ja stressin säätelyn sekä päiväkodin oppimisympäristön laadun arvioinnista. Ninalla on pitkä kokemus pienten lasten stressin säätelyn, hyvinvoinnin ja oppimisen tutkimisesta päiväkotiympäristössä. Mari on perehtynyt päiväkodin oppimisympäristön pedagogiseen laatuun, ja hänen väitöskirjansa käsitteli varhaiskasvatuksen ammattilaisten työhyvinvointia ja stressin säätelyä.

Mari

Mari

Varhaiserityiskasvatuksentutkimusryhmä on seurannut tutkimuksissaan taaperoiden päivähoitoon sopeutumista ja integroiduissa erityisryhmissä olevien lasten oppimista ja säätelytaitojen kehittymistä. Lisäksi tutkimusryhmä on toteuttanut interventiotutkimuksia, joissa tavoitteena on ollut lisätä päiväkodin kasvattajien pedagogista sensitiivisyyttä ja edistää lasten tietoisuustaitoja. Tutkimusryhmässä tutkitaan lisäksi leikki-ikäisten lasten stressireaktiivisuutta, sydämen sykevälivaihtelua, kiihtyvyyttä ja stressihormonien tason yhteistoimintaa arvioimalla. Tutkimusryhmän vahvuus on monitieteellisyydessä, jossa yhdistyvät kasvatustieteen, psykologian, biologian ja neurotieteiden tutkimuskentät. Tutkimusryhmän tutkijoilta on ilmestynyt kirja ”Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin” , jossa perehdytään monipuolisesti säätelytaitojen kehitykseen sekä miten stressin säätelyä voidaan tukea. Kyseistä kirjaa voi tilata PS-kustannukselta.