Tutkijoille

DAGIS-tutkimushankkeessa tutkitaan 3-6-vuotiaiden lasten elintapoja ja stressin säätelyä päiväkodissa ja kotona. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on myös tutkia päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia, kuormittavuutta ja elintapoja.

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:

1. parantaa lasten elintapoja

2. edistää päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia ja elintapoja

3. luoda päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö

KESKEISIMMÄT TUTKIMUKSEN VAIHEET:

  • tehdä kattava analyysi tekijöistä, jotka vaikuttavat lasten energiatasapainoon ja tunnistaa keskeisimmät muokattavissa olevat tekijät sosioekologisen mallin mukaisesti.  ( vuodet 2014-2016)
  • Tunnistaa keskeisiä välittäviä (mediators) ja välillisiä (moderators) lasten elintapoihin vaikuttavia tekijöitä huomioiden iän, sukupuolen tai sosioekonomisen aseman vaikutus. ( vuodet 2014-2016)
  • Suunnitella monirakenteinen päiväkotiympäristössä tapahtuva projekti, joka sisältää myös komponentteja kotiympäristöön. (vuodet 2014-2017).  
  • Toteuttaa projekti, joka pohjautuu edellisissä vaiheissa tunnistettuihin keskeisiin muokattavissa oleviin tekijöihin (vuodet 2017-2018). Lisäksi päiväkotihenkilöstölle toteutetaan erillinen projekti koskien stressin hallintaa ja elintapoja (suunniteltu toteutus vuonna 2016).
  • Arvioida interventioiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus satunnaistetussa vertailevassa koeasetelmassa. (vuodet 2017-2019)

 JULKAISUT:

Tutkimushankkeen julkaisut on listattu tänne.