Tutkimuksen menetelmät

Fokusryhmähaastattelut

Picture9Fokusryhmähaastattelut koostuivat yhteensä neljästä eri teemasta. Kyseiset teemat käsittelivät lasten ruokatottumuksia, liikkumista ja istumista joko kotona tai päiväkodissa. Haastatteluita toteutettiin erikseen vanhemmille ja päiväkotihenkilöstölle syksyn 2014 aikana. Analysoinnin tarkoituksena oli tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten elintapoihin päiväkodissa tai kotona. Fokusryhmät ovat hyödyksi kehiteltäessä seuraavien vaiheiden menetelmiä.

Laaja kartoitus

Kartoituksen tavoitteena oli tunnistaa keskeisimmät muokattavissa olevat tekijät päiväkodissa ja kotona. Kartoituksessa käytetyt tutkimusmenetelmät on kuvattu lyhyesti seuraavaksi.

 • Lasten pituus, paino ja vyötärönympärys mitattiin.
 • Lapset pitivät liikemittaria (Actigraph) viikon ajan.IMG_1263  Vanhemmat raportoivat päivittäiset päiväkoti- ja uniajat päiväkirjaan liikemittarin pitoaikana. Vanhemmmat täyttivät myös päivittäistä istumista mittaavan frekvenssikyselyn päiväkirjaan.
 • Vanhemmat ja päiväkotihenkilöstö kirjasivat lapsen ruoan käyttöä tämän tutkimuksen puitteissa kehitetyillä helposti täytettävillä menetelmillä. Vanhemmat täyttivät lomakkeseen lapsen ruoan käytön 3 päivältä ja henkilöstö 2 päivältä.
 • Lapsilta otettiin hius- ja sylkinäytteet kotona ja päiväkodissa. Kotona sylkinäytteet otettiin yhtenä viikonloppupäivänä viitenä eri ajankohtana. Päiväkodissa sylkinäytteet otettiin yhtenä arkipäivänä kahtena eri ajankohtana.
 • Vanhemmat täyttivät lapsen persoonallisuutta mittaavan lomakkeen.
 • Vanhempi täytti kyselylomakkeen, jossa kartoitettiin  kodin sosiaalista ja fyysistä ympäristöä. Sosiaalinen ympäristö tarkoittaa tässä tutkimuksessa vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta liittyen elintapoihin sisältäen mm. asenteet, roolimalPicture4lin, esteet, vanhemmuustyylin ja minäpystyvyyden. Fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan saatavuutta ja käyttöä liittyen erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin, joilla on merkitystä lasten elintavoille. Kyselylomakkeessa kartoitettiin näiden välineiden ja materiaalien saatavuutta ja käyttöä. Kaikki kyselylomakkeessa käytetyt kysymykset pohjautuvat aiemmin käytettyihin ja validoituihin kysymyksiin.
 • Päiväkodin henkilökunta täytti kyselylomakkeen, jossa kartoitettiin päiväkodin sosiaalista ja fyysistä ympäristöä sekä päiväkodin kirjallisia käytäntöjä. Sosiaalinen ympäristö tarkoittaa tässä tutkimuksessa vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta liittyen elintapoihin sisältäen mm. asenteet, Picture10roolimallin, esteet, vanhemmuustyylin ja minäpystyvyys. Fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan saatavuutta ja käyttöä liittyen erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin, joilla on merkitystä lasten elintavoille. Kyselylomakkeessa kartoitettiin näiden välineiden ja materiaalien saatavuutta ja käyttöä. Kirjalliset käytännöt puolestaan tarkoittavat päiväkodin kirjoitettuja toimintatapoja ja käytäntöjä liittyen lasten elintapoihin.
 • Vanhemmille ja päiväkotihenkilöstölle oli heidän omaa ruoan käyttöä mittaavat ruokafrekvenssikyselyt.
 • Päiväkotien johtajille oli erillinen kyselylomake, jonka pääpaino oli kirjallisissa käytännöissä. Kaikki kysymykset pohjautuivat aiemmin käytettyihin ja validoituihin kysymyksiin. Picture16
 • Päiväkodin ruokapalveluhenkilöstölle oli oma kyselylomakkeensa.
 • Päiväkotiympäristöä myös havannoitiin tutkijoiden toimesta aiemmin kehitetyillä menetelmillä.

 

Interventioprojekti

Dagis_003_leikattu Projekti, jossa edistetään lasten hyvinvointia ja terveyttä, tulee keskittymään niihin muokattavissa oleviin tekijöihin, jotka tunnistettiin keskeisimmiksi aiemmissa vaiheissa. Interventio toteutetaan päiväkotiympäristössä, mutta se sisältää myös osioita perheympäristöön liittyen. Intervention rakenne tarkentuu myöhemmin. Intervention materiaalit tulevat ladattaviksi sivujen materiaalipankkiin intervention päättymisen jälkeen. Ennen interventioita syksyllä 2017 suoritetaan alkumittaukset (baseline), ja loppumittaukset (follow-up) toteutetaan keväällä 2018 heti intervention päätyttyä. Mittaukset tulevat olemaan samankaltaiset kuin kartoituksessa 2015.

DAGIS-hankkeen puitteissa Työterveyslaitos toteuttaa myös oman interventionsa, jossa edistetään päiväkotihenkilöstön hyvinvointia ja terveyttä.