Tavoitteet

DAGIS-tutkimushankkeessa tutkitaan 3-6-vuotiaiden lasten elintapoja ja stressin säätelyä päiväkodissa ja kotona. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on myös tutkia päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia, kuormittavuutta ja elintapoja.

Picture1DAGIS-tutkimushanke pohjautuu sosioekologiseen malliin, jossa on neljä ulottuvuutta. Mallin keskiössä on lapsi. Mallin seuraava ulottuvuus on erilaiset energiatasapainoon vaikuttavat elintavat (energy-balance related behaviors, EBRBs). Tässä tutkimuksessa lasten elintavoista ollaan erityisesti kiinnostuttu hedelmien ja kasvisten käytöstä, sokeripitoisten ruokien kulutuksesta, liikkumisesta ja paikallaanolosta (sedentary behavior).  Mallin kolmantena ulottuvuutena on elinympäristöt eli päiväkoti ja koti. Mallin mukaisesti jokainen elinympäristö  koostuu erilaisista ympäristöistä (esimerkiksi sosiaalinen ja fyysinen). Mallin uloimpana ulottuvuutena  on yhteiskunta, joka sisältää esimerkiksi asuinalueen sosioekonomisen aseman ja erilaiset kunnan kirjalliset säädökset.

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:

Picture121. parantaa lasten elintapoja

2. edistää päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia ja elintapoja

3. luoda päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille

KESKEISIMMÄT TUTKIMUKSEN VAIHEET:

  • tehdä kattava analyysi tekijöistä, jotka vaikuttavat lasten energiatasapainoon ja tunnistaa keskeisimmät muokattavissa olevat tekijät sosioekologisen mallin mukaisesti.  ( vuodet 2014-2016)
  • Tunnistaa keskeisiä välittäviä (mediators) ja välillisiä (moderators) lasten elintapoihin vaikuttavia tekijöitä huomioiden iän, sukupuolen tai sosioekonomisen aseman vaikutus. ( vuodet 2014-2016)
  • Suunnitella monirakenteinen päiväkotiympäristössä tapahtuva projekti, joka sisältää myös komponentteja kotiympäristöön. (vuodet 2014-2017).  
  • Toteuttaa projekti, joka pohjautuu edellisissä vaiheissa tunnistettuihin keskeisiin muokattavissa oleviin tekijöihin (vuodet 2017-2018). Lisäksi päiväkotihenkilöstölle toteutetaan erillinen projekti koskien stressin hallintaa ja elintapoja (suunniteltu toteutus vuonna 2016).
  • Arvioida interventioiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus satunnaistetussa vertailevassa koeasetelmassa. (vuodet 2017-2019)

Picture8Tutkimuksen aikataulu ja menetelmät on esitelty tarkemmin omissa osioissaan. Tarkemmin tutkimuksesta voi lukea DAGIS-tutkimuksen tutkimusprotokolla-artikkelista.