På svenska

Projektets mål

I det mångåriga forskningsprojektet DAGIS undersöks levnadsvanor och välbefinnande daghemsbarn i åldern 3-6 år. Forskningens centrala mål är att:

  1. Få aktuell information om fysisk aktivitet, stillavarande beteende, kost och stress för barn i förskoleåldern samt att undersöka socioekonomiska skillnader i barnens levnadsvanor
  2. Främja hälsosam livsstil och välbefinnande för daghemsbarn
  3. Minska på socioekonomiska skillnader i barnens levnadsvanor

Forskningsprojektets olika faser

Forskningsprojektet DAGIS består av flera olika faser. I projektet har deltagit flera olika kommuner, ett stort antal daghem och deras personal samt ett stor antal barn on föräldrar.

ÅrFasBeskrivning
2014-2016Fas I: Planerging och kartläggningUnder forskningsprojektets planeringsfas identifierades faktorer som påverkade barns levnadsvanor genom bl.a. fokusgruppintervjuer och litteraturöversikt.

Planerade forskiningsmetoders användbarhet testades via pilotstudier på bl.a. daghem.

För forskningsprojektet DAGIS utarbetades ett forskningsprotokoll där forskningens mål och olika stadier beskrivs.

En omfattande kartläggningsstudie utfördes åren 2015–2016 i åtta olika kommuner i 66 daghem och med över 800 barn och föräldrar.

Efter kartläggningen hölls workshops för atta diskutera resultaten med föräldrar och dagispersonal. Målet var atta få praktiska ideer för den framtida interventionsfasen i DAGIS projektet.
2017-2018Fas II: Interventionsfas i form av randomiserad kontrollstudie (RCT)Fas II bestod av ett omfattande interventionsprojekt, i form av randomiserad kontrollstudie, som baserade sig på resultat från fas I i DAGIS projektet. Syftet med interventionen var att främja hälsosamma levnadsvanor bland barn och stärka barns självreglerande färdigheter. Projektet genomfördes i två kommuner och med cirka 800 barn och föräldrar och 30 daghem. Efter interventionens slut genomfördes en separat studie för att testa reproducerbarheten för de enkäter som användes i studien.

Som en del av projektet genomfördes en omfattande utvärdering a interventionens effekt och genomförbarhet på daghemmen och i familjerna.
2019 –Raportering av forskningsresultatenFör närvarande analyseras data som har samlats in under projektets olika faser. Forskingsresultat, effekt- och processutvärderingar publiceras i form av artiklar, rapporter och andra publikationer.

Resultat

I projektet ingår delstudier också inom andra närliggande forskningstema. I publikationslistan för DAGIS projektet hittar du alla våra publicerade artklar och avhandlingar. För publikationerna finns också en kort sammanfattning på finska.

Etisk bedömning

Kartläggnings-, interventionsstudien genomgått etisk förhandsprövning i Helsingfors universitets Etiksprövningsnämnd för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper.

Datahantering och dataskyddsanmälan

All insamlade data har pseudonymiserats och behandlas konfidentiellt. Data förvaras i lösenordskyddad databas, som endast forskningsgruppens medlemmar har tillgång till. Forskningsgruppens medlemmar har tystnadsplikt.

Insamlade data förvaras skilt från deltagarnas personliga information. Personuppgifter lagras digitalt i en lösenordskyddad databas och i pappersform i låsta utrymmen. Personlig information lämnas inte ut till tredje part. (Personregisterbeskrivelse för fokusgruppintervjuerna och kartläggningen, dataskyddsanmälan för DAGIS interventionsprojektet 2017-2018).  

Kontaktuppgifter

Forskningsprojektets ledasre Eva Roos: eva.roos@folkhalsan.fi

Du kan bekanta dig med forskingsgruppen här!

Projektets presentation på engelska finns på Folkhälsans sida.