På svenska

Målet med Studien

I den fleråriga DAGIS studien undersöker man 3-6 åriga daghemsbarn och daghemspersonalens levnadsvanor och välbefinnande.  De centrala målen i studien är att:

  1. Förbättra barns levnadsvanor
  2. Främja välbefinnande och hälsa i arbetet samt levnadsvanor hos daghemspersona
  3. Skapa en hälsofrämjande miljö för vuxna och barn på daghem

Studiens Tidtabell

Studien har börjat i året 2013.  Studien kan delas in i olika faser:
1.    Under hösten 2014 intervjuades både föräldrar till barn i daghemsålder såväl som personal på daghem. Intervjuer gjordes på några daghem.
2.    Flera olika sorters pilotundersökningar genomfördes under hösten 2014 och vintern 2015 för framtida forskning inom DAGIS projektet. Under pilotundersökningarna testas bl.a. frågeblanketter, accelerometrar och observationsblanketter.
3.    En större enkät undersökning gjordes hösten 2015 i flera daghemsgrupper. De barn som deltog i undersökningen bar under en veckas tid en accelerometer. Barnen gav också ett saliv-och ett hårprov. Föräldrarna och daghemspersonalen svarade på enkäter och rapporterade barnens kostintag under några dagar. En viktig del i denna fas var också att kartlägga daghemsmiljön genom observationsmätningar.
4.    För daghemspersonal genomförs en separat projekt med fokus på stresshantering och levnadsvanor under året 2016.
5.   Den DAGIS projekten mellan hösten 2017 och våren 2018 hade som mål att främja barns levnadsvanor.

Etiska aspekter

Det etiska lovet för intervjuerna 2014, för kartläggning 2015 och för projekten i 2017 har erhållits. Deltagarna har rätt att när som helst, utan skild orsak, avbryta sin medverkan i undersökningen. Utträdandet informeras till forskarna (Kontakuppgifter hittas här). Materialet förvaras bakom låsta dörrar och insamlad elektronisk data överförs till en säker databas. Personlig data förvaras i en databas vars tillträde kräver lösenord. Datan används endast i vetenskapligt syfte och tillträde till datan begränsas till ett fåtal berättigade medlemmar av forskningsgruppen. Registerbeskrivningen över personlig data (på finska) hittas här.

Forskningsgruppen

DAGIS- forskningsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Samfundet Folkhälsan, Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet. Samfundet folkhälsan är huvudansvarig över forskningen. Projektet leds av Eva Roos, senior forskare på Folkhälsan. Forskarnas kontaktuppgifter hittas här.