På svenska

Målet med Studien

I den fleråriga DAGIS studien undersöker man levnadsvanor och välbefinnande bland såväl 3-6 åriga daghemsbarn som daghemspersonalen. De centrala målen i studien är att:

  1. Förbättra barns levnadsvanor
  2. Främja välbefinnande och hälsa i arbetet samt levnadsvanor hos daghemspersonal
  3. Skapa en hälsofrämjande miljö på daghem för såväl barn som vuxna.

Studiens Tidtabell

Studien har påbörjades  år 2013. Studien kan delas in i olika faser:
1.    Under hösten 2014 intervjuades både föräldrar till barn i daghemsålder och  personal på några daghem.
2.    Flera olika pilotundersökningar genomfördes under hösten 2014 och vintern 2015 som underlag för den framtida forskning inom DAGIS projektet. Under pilotundersökningarna testades bl.a. frågeblanketter, accelerometrar och observationsblanketter.
3.    En större kartläggning gjordes hösten 2015-våren 2016  på flera daghem. Barn som deltog i undersökningen bl.a. bar under en veckas tid en accelerometer och degav också saliv-och hårprov. Föräldrarna och daghemspersonalen besvarade enkäter och rapporterade barnens kostintag under några dagar och. daghemsmiljön kartlades genom observation.
4.    För daghemspersonalen genomförde en separat projekt med fokus på stresshantering och levnadsvanor under åren 2016-2018.
5.   DAGIS projektet mellan hösten 2017 och våren 2018 hade som mål att främja barns levnadsvanor via en intervention på daghem i två kommuner.

Etiska aspekter

Det etiska lovet för intervjuerna 2014, för kartläggningen 2015 och för interventionen 2017-2018 har erhållits. Deltagarna har haft rätt att när som helst, utan skild orsak, avbryta sin medverkan i undersökningen. Vill man utträda meddelar man forskarna (Kontakuppgifter hittas här). Materialet förvaras bakom låsta dörrar och insamlad elektronisk data överförs till en säker databas. Persondata förvaras i en databas vars tillträde kräver lösenord. Data används endast i vetenskapligt syfte och tillträde till data begränsas till ett fåtal berättigade medlemmar av forskningsgruppen.

Forskningsgruppen

DAGIS- projektet är ett samarbetsprojekt mellan Samfundet Folkhälsan, Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet. Samfundet Folkhälsan är huvudansvarig för forskningen. Projektet leds av Eva Roos, senior forskare på Folkhälsan. Kontaktuppgifter till forskargrupperna hittas här.