På svenska

Projektets mål

I det mångåriga forskningsprojektet DAGIS undersöks levnadsvanor och välbefinnande bland daghemsbarn i åldern 3-6 år. Forskningens centrala mål är att få ny kunskap:

  1. om fysisk aktivitet, stillavarande beteende, kost och stress bland barn i förskoleåldern samt att undersöka socioekonomiska skillnader i barnens levnadsvanor.
  2. för att främja hälsosam livsstil och välbefinnande bland daghemsbarn.
  3. för att minska på socioekonomiska skillnader i barnens levnadsvanor.

Forskningsprojektets olika faser

Forskningsprojektet DAGIS består av flera olika faser. I projektet har deltagit flera olika kommuner, ett stort antal daghem och deras personal samt ett stor antal barn on föräldrar.

ÅrFasBeskrivning
2014-2016Fas I: Planering och kartläggningUnder forskningsprojektets planeringsfas identifierades faktorer som påverkade barns levnadsvanor genom bl.a. fokusgruppintervjuer och litteraturöversikt.

Planerade forskningsmetoders användbarhet testades via pilotstudier på bl.a. daghem.

För forskningsprojektet DAGIS utarbetades ett forskningsprotokoll där forskningens mål och olika stadier beskrivs.

En omfattande kartläggningsstudie utfördes åren 2015-2016 i åtta olika kommuner i 66 daghem och med över 800 barn och föräldrar.

Efter kartläggningen hölls workshops för att diskutera resultaten med föräldrar och dagispersonal. Målet var att få praktiska idéer för den framtida interventionsfasen i DAGIS projektet.
2017-2018Fas II: Interventionsfas i form av randomiserad kontrollstudie (RCT)Fas II bestod av ett omfattande interventionsprojekt, i form av randomiserad kontrollstudie, som baserade sig på resultat från fas I i DAGIS projektet. Syftet med interventionen var att främja hälsosamma levnadsvanor bland barn och stärka barns självregleringsfärdigheter, samt minska på socioekonomiska skillnader i dem. Projektet genomfördes i två kommuner och med cirka 800 barn och föräldrar i 30 daghem. Efter interventionens slut genomfördes en separat studie för att testa reproducerbarheten för de enkäter som användes i studien.

Som en del av projektet genomfördes en omfattande utvärdering av interventionens effekt och genomförbarhet på daghemmen och i familjerna.
2019 Rapportering av forskningsresultatenFör närvarande analyseras data som har samlats in under projektets olika faser. Forskingsresultat, effekt- och processutvärderingar publiceras i form av artiklar, rapporter och andra publikationer.

Resultat

I projektet ingår delstudier också inom andra närliggande forskningsteman. I publikationslistan för DAGIS projektet hittar du alla våra publicerade artiklar och avhandlingar. För publikationerna finns också en kort sammanfattning på finska.

Etisk bedömning

Kartläggnings- och interventionsstudien har genomgått etisk förhandsprövning i Helsingfors universitets Etiksprövningsnämnd för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper.

Datahantering och dataskyddsanmälan

All insamlade data har pseudonymiserats och behandlas konfidentiellt. Data förvaras i en lösenordskyddad databas, som endast forskningsgruppens medlemmar har tillgång till. Forskningsgruppens medlemmar har tystnadsplikt.

Insamlade data förvaras skilt från deltagarnas personliga information. Personuppgifter lagras digitalt i en lösenordskyddad databas och i pappersform i låsta utrymmen. Personlig information lämnas inte ut till tredje part. (Personregisterbeskrivelse för fokusgruppintervjuerna och kartläggningen, dataskyddsanmälan för DAGIS interventionsprojektet 2017-2018).  

Kontaktuppgifter

Forskningsprojektets ledare Eva Roos: eva.roos@folkhalsan.fi

Du kan bekanta dig med forskningsgruppen här!

En del av det material som använts i interventionen har översatts till svenska och finns tillgängligt på hemsidan i ”Materiaalipankki”, bland det finskspråkiga materialet.

Projektets presentation på engelska finns på Folkhälsans sida.