På svenska

Projektets mål

I det mångåriga forskningsprojektet DAGIS undersöks levnadsvanor och välbefinnande bland förskole-och skolbarn i Finland. Forskningens centrala mål är att få ny kunskap:

  1. om fysisk aktivitet, stillavarande beteende, kost och stress samt att undersöka socioekonomiska skillnader i barnens levnadsvanor.
  2. för att främja hälsosam livsstil och välbefinnande bland förskole-och skolbarn.
  3. för att minska på socioekonomiska skillnader i barnens levnadsvanor.

Forskningsprojektets olika faser

Forskningsprojektet DAGIS består av flera olika faser. I projektet har deltagit flera olika kommuner, ett stort antal daghem och deras personal samt ett stor antal barn on föräldrar.

Deltagarna i DAGIS-projektet följs upp under 2023-2024.

ÅrFasBeskrivning
2014-2016Planering och kartläggningUnder forskningsprojektets planeringsfas identifierades faktorer som påverkade barns levnadsvanor genom bl.a. fokusgruppintervjuer och litteraturöversikt.

Planerade forskningsmetoders användbarhet testades via pilotstudier på bl.a. daghem.

För forskningsprojektet DAGIS utarbetades ett forskningsprotokoll där forskningens mål och olika stadier beskrivs.

En omfattande kartläggningsstudie utfördes åren 2015-2016 i åtta olika kommuner i 66 daghem och med över 800 barn och föräldrar.

Efter kartläggningen hölls workshops för att diskutera resultaten med föräldrar och dagispersonal. Målet var att få praktiska idéer för den framtida interventionsfasen i DAGIS projektet.
2017-2018Interventionsfas i form av randomiserad kontrollstudie (RCT)Fas II bestod av ett omfattande interventionsprojekt, i form av randomiserad kontrollstudie, som baserade sig på resultat från fas I i DAGIS projektet. Syftet med interventionen var att främja hälsosamma levnadsvanor bland barn och stärka barns självregleringsfärdigheter, samt minska på socioekonomiska skillnader i dem. Projektet genomfördes i två kommuner och med cirka 800 barn och föräldrar i 30 daghem. Efter interventionens slut genomfördes en separat studie för att testa reproducerbarheten för de enkäter som användes i studien.

Som en del av projektet genomfördes en omfattande utvärdering av interventionens effekt och genomförbarhet på daghemmen och i familjerna.
2019
2022
Rapportering av forskningsresultatenForskingsresultat, effekt- och processutvärderingar har publicerats i form av artiklar, rapporter och andra publikationer.
2023-2024DAGIS Next uppföljningsstudieDeltagarna i DAGIS kartläggning från 2015-2016 följs upp under våren 2023 för att undersöka sambandet mellan dygnsrytm, ätande, sovande och fetma bland de nu 11-14-åriga ungdomarna. Sambandet mellan tidig barndomskost och allergier och astma kommer också att undersökas i samma studie.
2023-2024DAGIS Salo
uppföljningsstudie
Deltagarna i DAGIS interventionen i Salo 2017-2018 följs även upp under hösten 2023. Syftet med DAGIS Salo uppföljningsstudien är att identifiera tidigare och nuvarande miljö- och individuella faktorer kopplade till hälsobeteenden, självreglering och lärande bland skolbarn. Deltagarna som nu är 8–12-åriga skolbarn i Salo kommun bjuds in för att delta i DAGIS Salo uppföljningsstudien.

Resultat

I projektet ingår delstudier också inom andra närliggande forskningsteman. I publikationslistan för DAGIS projektet hittar du alla våra publicerade artiklar och avhandlingar. För publikationerna finns också en kort sammanfattning på finska.

Etisk bedömning

Kartläggnings- och interventionsstudien samt DAGIS Next uppföljningsstudien har genomgått etisk förhandsprövning i Helsingfors universitets Etiksprövningsnämnd för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper.

Datahantering och dataskyddsanmälan

All insamlade data har pseudonymiserats och behandlas konfidentiellt. Data förvaras i en lösenordskyddad databas, som endast forskningsgruppens medlemmar har tillgång till. Forskningsgruppens medlemmar har tystnadsplikt.

Insamlade data förvaras skilt från deltagarnas personliga information. Personuppgifter lagras digitalt i en lösenordskyddad databas och i pappersform i låsta utrymmen. Personlig information lämnas inte ut till tredje part. Du kan läsa personregisterbeskrivelse för fokusgruppintervjuerna och kartläggningen, samt dataskyddsmeddelande för forskningsdeltagare i DAGIS-projektet.

Kontaktuppgifter

Forskningsprojektets ledare Eva Roos: eva.roos@folkhalsan.fi

Du kan bekanta dig med forskningsgruppen här!

En del av det material som använts i interventionen har översatts till svenska och finns tillgängligt på hemsidan i ”Materiaalipankki”, bland det finskspråkiga materialet.

Projektets presentation på svenska finns även på Folkhälsans sida.