Yleisesti

Tutkimuksen Tavoitteet

Monivuotisessa DAGIS- tutkimushankkeessa tutkitaan 3-6-vuotiaiden päiväkotilasten ja päiväkodin henkilöstön elintapoja ja hyvinvointia. Tutkimuksen keskeisimpinä tavoitteina on: Picture1

1. parantaa lasten elintapoja

2. edistää päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia ja elintapoja

3. luoda päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille

Tutkimuksen VAIHEET

DAGIS-tutkimushanke koostui useammasta eri tutkimusvaiheesta. Näihin vaiheisiin osallistui useampi kunta, lukuisa joukko päiväkoteja ja heidän henkilökuntaa sekä runsas joukko lapsia ja vanhempia.  Kiitos kaikille osallistujille!

Vuosi Vaihe Kuvaus ja tavoitteet
2014 Fokusryhmähaastattelut Ryhmähaastattelut toteutettiin vanhempien ja päiväkodin henkilöstön kanssa. Haastattelujen aiheena olivat lasten elintapoihin vaikuttavat tekijät.
2014 – 2015 Pilottitutkimukset Eri menetelmien soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin testattiin mm. päiväkodeissa ja nettipohjaisilla kyselyillä.
2015 – 2016 Kartoitus Laaja poikkileikkaustutkimus toteutettiin kahdeksassa eri kunnassa. Osallistujina yli 800 lasta ja vanhempaa sekä 66 päiväkotia.
2016 Työpajat Kartoituksen tuloksista keskusteltiin yhdessä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli saada käytännön ideoita tulevaan projektivaiheeseen.
2017 – 2018 Tutkimusprojekti Tämä laaja interventioprojekti pohjautui DAGIS-hankkeen aiempiin vaiheisiin ja niiden tuloksiin. Tarkoituksena oli edistää lasten terveellisiä elintapoja ja vahvistaa lasten itsesäätelytaitoja. Projekti toteutettiin kahdessa kunnassa ja siihen osallistui noin 800 lasta ja vanhempaa sekä 30 päiväkotia.
2018 Toistettavuustutkimus Tässä osatutkimuksessa testattiin DAGIS-tutkimuksessa käytettyjen lomakkeiden toistettavuutta.

Tarkemmin tutkimuksen tavoitteisiin ja vaiheisiin voi tutustua lukemalla hankkeen tutkimusprotokolla-artikkelin.

Tuloksia?

Olemme kirjoittaneet lyhyitä yleistajuisia tiivistelmiä DAGIS-artikkeleiden tuloksista. Nämä tiivistelmät on luettavissa täältä ja luokiteltu aihealuettain. Myös hankkeemme julkaisulistaan on listattu kaikki julkaistut artikkelit ja opinnäytetyöt.

 

EETTINEN ARVIOINTI

Kartoitukselle, DAGIS-projektille ja toistettavuustutkimukselle on saatu eettiset arvioinnit Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnasta. Aiemmin toteutetuille fokusryhmähaastatteluille on saatu eettinen arivointi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Koordinoiva eettinen toimikunnalta.

AINEISTON SÄILYTYS JA REKISTERISELOSTE

Kaikkea kerättyä tutkimusaineistoa käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Aineisto säilytetään salasanasuojatussa tietokannassa, jota vain tutkimusryhmän jäsenillä on oikeus käsitellä. Tutkimusryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kerättyä aineistoa säilytetään erillään osallistujien henkilötietojen kanssa. Henkilötiedot säilytetään elektronisessa muodossa salasanasuojatussa tietokannassa ja paperisessa muodossa lukituissa tiloissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. (Ryhmähaastatteluiden henkilörekisteriseloste ja kartoituksen Rekisteriselostelomake, vuonna 2017 ja 2018 toteutettavan DAGIS-projektin Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste)

OSALLISTUMISEN VAPAAEHTOISUUS JA PERUUTTAMINEN

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujilla on oikeus keskeyttää osallistumisensa kaikissa tutkimuksen vaiheissa ilman syytä. Keskeyttämisestä tai suostumisen perumisesta ei aiheudu osallistujalle haittaa eikä minkäänlaisia seuraamuksia. Osallistumisen peruuttamisesta voi ilmoittaa tutkimuksen johtajalle, jonka yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-välilehdeltä.