Yleisesti

Tutkimuksen Tavoitteet

Monivuotisessa DAGIS- tutkimushankkeessa tutkitaan 3-6-vuotiaiden päiväkotilasten ja päiväkodin henkilöstön elintapoja ja hyvinvointia. Tutkimuksen keskeisimpinä tavoitteina on: Picture1

1. parantaa lasten elintapoja

2. edistää päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia ja elintapoja

3. luoda päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille

Tutkimuksen VAIHEET
Vuosi Vaihe Kuvaus ja tavoitteet
2014 Fokusryhmähaastattelut Ryhmähaastattelut toteutettiin vanhempien ja päiväkodin henkilöstön kanssa. Haastattelujen aiheena olivat lasten elintapoihin vaikuttavat tekijät.
2014 – 2015 Pilottitutkimukset Eri menetelmien soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin testattiin mm. päiväkodeissa ja nettipohjaisilla kyselyillä.
2015 – 2016 Kartoitus Laaja poikkileikkaustutkimus toteutettiin kahdeksassa eri kunnassa. Osallistujina yli 800 lasta ja vanhempaa sekä 66 päiväkotia.
2016 Työpajat Kartoituksen tuloksista keskusteltiin yhdessä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli saada käytännön ideoita tulevaan projektivaiheeseen.
2017 – 2018 Tutkimusprojekti Tämä laaja interventioprojekti pohjautui DAGIS-hankkeen aiempiin vaiheisiin ja niiden tuloksiin. Tarkoituksena oli edistää lasten terveellisiä elintapoja ja vahvistaa lasten itsesäätelytaitoja. Projekti toteutettiin kahdessa kunnassa ja siihen osallistui noin 800 lasta ja vanhempaa sekä 30 päiväkotia.
2018 Toistettavuustutkimus Tässä osatutkimuksessa testattiin DAGIS-tutkimuksessa käytettyjen lomakkeiden toistettavuutta.

Tarkemmin tutkimuksen tavoitteisiin ja vaiheisiin voi tutustua lukemalla hankkeen tutkimusprotokolla-artikkelin.

Tuloksia?

Olemme kirjoittaneet lyhyitä yleistajuisia tiivistelmiä DAGIS-artikkeleiden tuloksista. Nämä tiivistelmät on luettavissa täältä ja luokiteltu aihealuettain. Myös hankkeemme julkaisulistaan on listattu kaikki julkaistut artikkelit ja opinnäytetyöt.

RAHOITUS

DAGIS-tutkimushanketta ovat rahoittaneet seuraavat tahot:

 • Samfundet Folkhälsan
 • Helsingin yliopisto
 • Työterveyslaitos
 • Suomen Akatemia
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Juho Vainion säätiö r.s.
 • Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
 • Signe och Ane Gyllenbergin säätiö
 • Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
 • Ravitsemuksen tutkimussäätiö
 • Elintarvikkeiden tutkimussäätiö