Yleisesti

Tutkimuksen Tavoitteet
Picture1

Monivuotisessa DAGIS- tutkimushankkeessa tutkitaan 3-6-vuotiaiden päiväkotilasten elintapoja ja hyvinvointia. Tutkimuksen keskeisiä tavoitteita on tuottaa uutta tietoa:

1. päiväkoti-ikäisten lasten liikkumisesta, ravitsemuksesta ja stressistä sekä kartoittaa sosioekonomisia eroja lasten elintavoissa

2. jonka avulla voidaan edistää päiväkoti-ikäisten lasten terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia

3. jonka avulla voidaan kaventaa sosioekonomisia eroja lasten elintavoissa

Tutkimuksen VAIHEET

DAGIS-tutkimushanke koostui useammasta eri tutkimusvaiheesta. Näihin vaiheisiin osallistui useampi kunta, lukuisa joukko päiväkoteja ja heidän henkilökuntaa sekä runsas joukko lapsia ja vanhempia.

Vuosi Vaihe Kuvaus ja tavoitteet
2014-2016 Tutkimusprojektin suunnittelu ja kartoitusvaihe Tutkimushankkeen suunnitteluvaiheessa lasten elintapoihin vaikuttavia tekijöitä kartoitettiin fokusryhmähaastattelujen avulla. Tutkimusmenetelmien soveltuvuutta testattiin pilottitutkimuksilla mm. päiväkodeissa.

 

DAGIS-tutkimushanketta varten laadittiin tutkimusprotokolla, jossa on kerrottu tarkemmin tutkimuksen tavoitteista ja vaiheista.

Kartoitusvaiheen laaja poikkileikkaustutkimus toteutettiin kahdeksassa eri kunnassa vuosina 2015-2016. Osallistujina oli yli 800 lasta ja vanhempaa sekä 66 päiväkotia.

Kartoituksen jälkeen toteutettiin työpajoja, joissa tuloksista keskusteltiin yhdessä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli saada käytännön ideoita tulevaan interventiovaiheeseen.

2017-2018 RCT-tutkimusprojekti Laaja RCT-tutkimusasetelmalla toteutettu interventioprojekti pohjautui DAGIS-hankkeen aiempiin vaiheisiin ja niiden tuloksiin. Tarkoituksena oli edistää lasten terveellisiä elintapoja ja vahvistaa lasten itsesäätelytaitoja. Projekti toteutettiin kahdessa kunnassa ja siihen osallistui noin 800 lasta ja vanhempaa sekä 30 päiväkotia. Intervention jälkeen toteutettiin erillinen toistettavuustutkimus, jossa tutkimuslomakkeiden toistettavuutta testattiin.

 

Tutkimuksen osana toteutettiin laaja tulos-, vaikuttavuus- ja prosessiarviointi projektista.

2019- Tutkimustulosten raportointi Tällä hetkellä tutkimuksen eri vaiheissa kerättyä aineistoa analysoidaan ja tulos-, vaikuttavuus- sekä prosessiarvioinnista kirjoitetaan artikkeleita, raportteja ja muita julkaisuja
TULOKSET

Tutkimusteemojen ympärillä on toteutettu osatutkimuksia muistakin aiheista. Hankkeemme julkaisulistaan on listattu kaikki julkaistut artikkelit ja opinnäytetyöt. Lyhyet tiivistelmät DAGIS-artikkeleiden tuloksista ovat luettavissa aihealueittain täältä.

EETTINEN ARVIOINTI

Kartoitus- ja interventiovaiheille toistettavuustutkimukselle on saatu eettiset arvioinnit Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnasta. Aiemmin toteutetuille fokusryhmähaastatteluille on saatu eettinen arivointi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Koordinoiva eettinen toimikunnalta.

AINEISTON SÄILYTYS JA REKISTERISELOSTE

Kaikkea kerättyä tutkimusaineistoa käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Aineisto säilytetään salasanasuojatussa tietokannassa, jota vain tutkimusryhmän jäsenillä on oikeus käsitellä. Tutkimusryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kerättyä aineistoa säilytetään erillään osallistujien henkilötietojen kanssa. Henkilötiedot säilytetään elektronisessa muodossa salasanasuojatussa tietokannassa ja paperisessa muodossa lukituissa tiloissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. (Ryhmähaastatteluiden henkilörekisteriseloste ja kartoituksen Rekisteriselostelomake, vuonna 2017 ja 2018 toteutettavan DAGIS-projektin tietosuojailmoitus.

YHTEYSTIEDOT

Tutkimuksen johtaja Eva Roos: eva.roos@folkhalsan.fi

Voit tutustua tutkimusryhmään täällä !

Hankkeen englanninkielinen esittely löytyy Folkhälsanin sivuilta.