DAGIS Next på svenska

DAGIS Next är en uppföljningsstudie för familjer som deltog i DAGIS-studien 2015–2016. I DAGIS Next undersökes matkonsumtion, dygnsrytm och allergiska sjukdomar hos barn. Studien är ett gemensamt projekt mellan Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet.

Forskningsmål
Målet med DAGIS Next-studien är att få fram värdefull ny information om hur barns levnadsvanor består från dagisåldern in i de tidiga tonåren samt sambandet mellan levnadsvanor i tidig barndom och välbefinnande och hälsa senare i livet. I uppföljningsstudien samlar vi in information om barnets dygnsrytm, matkonsumtion, vikt, välbefinnande, hälsa och relaterade faktorer i barnets familj med hjälp av elektroniska frågeformulär.


Vem riktar sig studien till?
DAGIS Next-studien undersöker barn i åldern 10–14 och deras föräldrar. Vi bjuder in de familjer som deltog i DAGIS-studien 2015 och 2016 och gav oss tillåtelse att kontakta dem igen. Under våren 2023 kommer vi att kontakta deltagarna per e-post, brev och telefon. Mejlet och brevet innehåller en länk där du kan ge ditt samtycke till att delta i studien. Du kan också läsa inbjudningsbrevet och ge ditt samtycke via länkarna längst ner på denna sida. Observera att endast familjer som deltog i den tidigare DAGIS-undersökningen 2015–2016 kan delta.

Hur forskningen görs
Efter att du har gett ditt samtycke skickar vi frågeformulär till dig som ska fyllas i elektroniskt eller på papper. Det finns totalt fyra enkäter att fylla i: en för barnet, en för båda föräldrarna och en blankett som barnet och en vuxen fyller i tillsammans.


Länkar till informationsblad och samtyckesformuläret
Här finns vårdnadshavarens informationsbrev och barnets informationsbrev om studien. Du kan ge ditt samtycke till att delta i forskningen här.


Dataskydd och kontaktinformation
Du kan läsa om dataskyddet för forskningsdeltagare i dataskyddsmeddelande för DAGIS-projektet. DAGIS Next har fått ett positivt yttrande från Etisk förhandsprövning inom humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet.


Du kan kontakta oss per e-post via: dagis-next@folkhalsan.fi