Intervention toteutus ei ole itsestään selvää

Terveydenedistämisinterventioissa pyritään jollakin ohjelmalla tai toimenpiteillä edistämään ihmisten terveyttä esimerkiksi pyrkimällä vaikuttamaan ihmisten elintapoihin. DAGIS-interventiossa pyrittiin edistämään päiväkotilasten terveellisiä elintapoja sekä päiväkodissa että kotona. Koska lasten elintavat ovat hyvin riippuvaisia heitä ympäröivistä aikuisista, pyrimme ensisijaisesti kohdistamaan intervention vanhempiin ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaan, jotta he muokkaisivat lasten elinympäristöjä terveyttä edistäviä elintapoja suosiviksi. Tavoitteena oli vaikuttaa fyysiseen ympäristöön eli esimerkiksi ruokien saatavuuteen ja ruutulaitteiden esilläoloon, sekä sosiaaliseen ympäristöön eli esimerkiksi aikuisten asenteisiin ja toimintatapoihin lasten kanssa.

Interventioita suunnitellessa usein oletetaan, että intervention käytännön toteuttajat, jotka voivat samalla olla intervention kohteita, toteuttavat mukisematta toimet, joita heitä kehotetaan toteuttamaan. Todellisuudessa on kuitenkin hyvin todennäköistä, että osa interventioiden toteuttajista toteuttaa interventio-ohjelmaa vain osin, eri lailla kuin intervention suunnittelijat suunnittelivat tai ei lainkaan. Jotta intervention vaikuttavuudesta saataisiin kattavampaa tutkimustietoa, on siis hyvin tärkeää tutkia myös, kuinka paljon ja miten interventiota lopulta toteutettiin, pitivätkö toteuttajat siitä, ja millaisia esteitä intervention toteuttamiseen koettiin. Juuri julkaistussa artikkelissa DAGIS-intervention vaikutuksista lasten ruoankäyttöön havaittiin odotetusti, että lasten ruoankäytössä tapahtui suotuisia muutoksia pääasiassa vain niillä lapsilla, joiden vanhemmat olivat toteuttaneet interventiota paljon: https://rdcu.be/c075C

Intervention toteuttamisen tutkiminen oli siis olennaista intervention vaikutusten arvioinnin kannalta. Seuraavaksi mieleen tulee, miten interventioiden toteuttajat sitten saataisiin toteuttamaan ohjelmia enemmissä määrin? Asiaan voivat vaikuttaa monet seikat, mutta oletettavasti ainakin intervention toteutuksen helppouteen, palkitsevuuteen ja tehtävien asioiden määrän kohtuullisuuteen kannattaa panostaa.

Reetta Lehto

Folkhälsan

Lehto R, Vepsäläinen H, Lehtimäki AV, Lehto E, Leppänen MH, Skaffari E, Abdollahi AM, Roos E, Erkkola M, Ray C. Effects of the DAGIS randomized controlled trial on home environment and children’s food consumption according to the degree of implementation. BMC Public Health 2022; 22:2268. https://doi.org/10.1186/s12889-022-14639-y