DAGIS-hankkeen ”mustaa laatikkoa” avaamassa

 

 

 

 

Terveyden edistämisen tutkimushankkeissa arvioinnin ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on usein tutkimuksen vaikuttavuus, eli onko tutkimus tuottanut haluttuja tuloksia. DAGIS-hankkeen tavoitteet ovat koskeneet lasten elintapojen eli terveellisen ravitsemuksen, kohtuullisen ruutuajan ja säännöllisen liikkumisen edistämistä. Hanke osallisti päiväkodin henkilökunnan, vanhemmat ja lapset mukaan toteuttamaan monipuolista toimintaa, joka on sisältänyt niin säännöllisiä rauhoittumishetkiä kuin hassuja satuhahmojakin. Monimutkaisen, arjen ohessa toteutettavan hankkeen arviointi on haasteellista, sillä kaikkia tutkimustuloksiin vaikuttavia tekijöitä ei ole mahdollista kontrolloida. Elintapoihin kun vaikuttavat yksilön sisäisten tekijöiden lisäksi erilaiset fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön yhteydessä olevat tekijät.

Pelkkiä tuloksia tarkastelemalla voi jäädä epäselväksi, miksi hanke onnistui tai epäonnistui. Erityisen tärkeää on pyrkiä arvioimaan tulosten lisäksi myös hankkeen aikana tapahtuvaa toimintaa, eli sitä kuinka tutkimustulokset on saatu aikaan. Hankkeen epäonnistuminen ei välttämättä johdu toimimattomista menetelmistä, vaan se voi olla seurausta hankkeen puutteellisesta toteuttamisesta. Myöskään loistavia tuloksia havaitessamme emme voi olla varmoja menetelmien erinomaisuudesta, sillä tulokset saattavat olla seurausta hankkeen toteuttamisesta eri tavalla kuin on suunniteltu. Prosessiarvioinnin tarkoituksena on tehdä näkyväksi hankkeen aikana tapahtuva toimintaa, joka on johtanut lopputuloksiin.

Prosessien arviointi voi usein hankkeissa jäädä pienimuotoiseksi tulosten arvioimisen rinnalla, vaikka kyse on tulosten ymmärtämisen kannalta keskeisestä arvioinnin osasta. DAGIS-hankkeessa halusimme toteuttaa laajan prosessiarvioinnin, jotta pystymme mahdollisimman hyvin jälkikäteen kehittämään hanketta ja levittämään käytäntöjä eteenpäin. Teoriatiedon pohjalta valitsimme keskeisimpiä kysymyksiä, joilla selvitimme, toimiko hanke käytännössä, toteutettiinko se suunnitellusti (jos ei, miksi?) ja tavoittiko hanke kohderyhmänsä. Kysymykset kohdistettiin päiväkodin henkilökunnalle ja vanhemmille. Käytännössä vanhemmilta kysyttiin eri materiaalien osalta mm. ovatko he 1) saaneet materiaalin, 2) tutustuneet materiaaliin, 3) toteuttaneet sitä miten ja missä määrin, sekä 4) mitä mieltä he ovat olleet materiaalista. Koska kaikkia vaikuttavia tekijöitä on vaikea ennakoida etukäteen, kävimme myös haastattelemassa hankkeen toteuttajia kentällä. Haastattelut antoivat tärkeää tietoa kontekstista, jossa hanke toteutettiin.

Laaja prosessiarviointi on käytännössä voinut näyttäytyä osallistujille kysymysten runsaana määränä. Ilman arviointia emme kuitenkaan tietäisi, kuinka tulokset on saatu aikaan, joten lämmin kiitos kaikille osallistujille panostuksestanne DAGIS-tutkimuksen arvioinnin eteen! Tuloksia hankkeesta saamme vielä hetken odottaa, sillä tutkimusryhmä työstää parhaillaan tutkimuksessa kerättyä aineistoa.

Pauliina Hiltunen                                                                                             terveystieteilijä,prosessien pohtija, mustan laatikon avaaja