Käyttäytymisen pyhä kolminaisuus – liikunta, ruutuaika ja uni suositusten valossa

Viime keväänä kerroin teille alle kouluikäisille lapsille annetuista suosituksista liikunnan, ruutuajan ja unen suhteen (Kuvio 1). Jäimme silloin pohtimaan, miten suomalaislapset täyttävät nuo suositukset ja lupasin selvitellä asiaa. Olen elänyt hyvin mielenkiintoisia kuukausia etsiessäni teille vastauksia ja pohtiessani kaikkea löytämääni.

Analyyseissäni käytin DAGIS-poikkileikkausaineistoa, johon osallistui 721 alle kouluikäistä lasta. Tulosten mukaan lapsilla oli liikuntaa keskimäärin 6,5 tuntia päivässä, kun kaikki intensiteetit otettiin huomioon. Lapset nukkuivat keskimäärin lähes 10,5 tuntia yössä ja ruutuaikaa heillä oli 1 tunti 15 minuuttia päivässä. Tarkasteltaessa suositusten täyttymistä, vain neljäsosa lapsista täytti kaikki kolme suositusta (Kuvio 2). Selkeästi suurin osa lapsista täytti liikuntasuosituksen (85 %) ja unisuosituskin täyttyi mallikkaasti (76 %), mutta ruutuaikasuositus tuotti selvästi vaikeuksia (35 %). Näistä luvuista johtuen liikunta- ja unisuosituksen täyttäjien määrä oli verrattain korkea (63 %), kun puolestaan liikunta-ruutuaika ja uni-ruutuaika -suositukset täytti vain 29 %.

Kun tuloksia verrataan belgialaiseen ToyBox –tutkimuksen löydöksiin (n=595) (Craemer 2018), suomalaislapset peittosivat belgialaislapset kaikkien kolmen suosituksen sekä liikuntasuosituksen täyttymisten suhteen. Sen sijaan uni- ja ruutuaikasuositukset täytti selvästi useampi belgialaislapsi. Erot tutkimusten välillä selittyvät pitkälti erilaisilla tutkimusmenetelmillä, joiden vuoksi suora vertailu onkin vaikeaa. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että DAGIS-tutkimukseen osallistuneet alle kouluikäiset lapset liikkuvat ja nukkuvat suosituksiin nähden oikein hyvin, mutta ruutuaikaa on enemmän kuin suositukset ohjeistavat. Toisaalta, ruutuaikasuositusten ylimenevä osa oli keskimäärin 15 minuuttia päivässä ja kun suurin osa lasten ruutuajasta oli television katselua, johtopäätöksiä kannattaa vetää harkiten. Pienten lasten kohdalla todellisen ruutuajan raportoiminen voi olla haasteellista, sillä lapsilla on taipumus puuhastella muita juttuja ja liikuskella samalla kun katselevat televisiota. Joka tapauksessa tulos kertoo siitä, että jo pienillä alle kouluikäisillä lapsilla ruutuajan käyttöä kannattaa seurata.

Mikä merkitys suositusten täyttymisellä tai ei-täyttymisellä sitten on? Aihe imaisi mukaansa, joten päätin jatkaa tarkastelujani vielä hieman. Tiedetään, että ylipaino on merkittävä terveysriski, joten halusin selvittää, löytyykö suositusten täyttymisen ja painoindeksin tai vyötärönympäryksen väliltä yhteyttä. Tarkemmat analyysit osoittivat, että sekä liikunta- ja unisuositusten että pelkän unisuosituksen täyttyminen oli yhteydessä pienempään painoindeksiin ja vyötärönympärykseen. Tulokset eivät sinällään ole yllätys, sillä aiemmat tutkimukset ovat vastaavasti raportoineet unen ja liikunnan käänteisestä yhteydestä painomuuttujiin. Tutkimustuloksemme tuovatkin nyt uuden mausteen usean käyttäytymisen yhdysvaikutusten osalta, kun määrä suhteutetaan suosituksiin. Löydöksemme korostavat, että painoindeksin ja vyötärönympäryksen kannalta on suotuisinta saavuttaa useampi käyttäytymissuositus samaan aikaan.

Summa summarun, vaikka kyse on pienistä lapsista, liikunnan, ruutuajan ja unen osalta ensisijaisesti tulee kiinnittää huomiota ruutuajan määrään. Toisaalta, vaikka liikunta- ja unisuositukset täyttyivät mallikkaasti, niissäkin on vielä parantamisen varaa. On myös muistettava, että pienten lasten elintapojen muokkaamisessa vanhemmilla on keskeinen rooli, minkä vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota koko perheen käyttäytymiseen. Nyt on siis mitä parhain syy lähteä ulos luontoon yhdessä lasten kanssa. Reippaan ulkoilun jälkeen unikin maistuu varmasti!

 

Marja Leppänen

Pyhän kolminaisuuden vihkimätön kannattaja, liikuntatutkija (TtT) ja fysioterapeutti

Linkki tutkimusjulkaisuun: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7967-7

 

Lähteet

Tremblay M et al. Canadian 24-Hour Movement Guidelines for the Early Years (0-4 years): An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. BMC Public Health. 2017, 20, 874.

Craemer MD et al. Compliance with 24-h Movement Behaviour Guidelines among Belgian Pre-School Children: The ToyBox-Study. Int J Environ Res Public Health 2018, 15, 2171.